جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان انتخاب غرفه ساز (کیش)

مزایده

188

مستضعفان / مستضعفان

0ریال

ریال

داخلی

عادی